Algemene Voorwaarden


effectief Datum: 10 juli 2016

Inleiding

Deze website [www.ivfbabble.com] is eigendom van en wordt beheerd door IVF babble Limited. Wij zijn geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk (technisch “Engeland & Wales”) onder nummer 09599278. Ons geregistreerde kantoor en handelsadres is 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londen WC2H 9JQ. Ons btw-nummer is 259 9585 32.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer u goederen koopt via deze site of op een andere manier deze site gebruikt.

We kunnen deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. Controleer ze zorgvuldig, want ze zijn van toepassing op nieuwe aankopen die na de hierboven vermelde ingangsdatum zijn gedaan.

Toegang tot deze website is toegestaan ​​op tijdelijke basis en we behouden ons het recht voor om de services zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als deze website om welke reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen of de hele website beperken.

Deze website kan links bevatten naar andere websites (de "gelinkte sites") die niet worden beheerd door www.ivfbabble.com. www.ivfbabble.com heeft geen controle over de Gelinkte Sites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid daarvoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. Uw gebruik van de gelinkte sites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en service die op elke dergelijke site staat.

Privacybeleid

Ons privacybeleid, waarin wordt uiteengezet hoe we uw informatie zullen gebruiken, is te vinden op hier. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de hierin beschreven verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

verboden

U mag deze website niet misbruiken. U zult niet: een misdrijf plegen of aanmoedigen; een virus, trojan, worm, logische bom of ander materiaal verzenden of verspreiden dat schadelijk, technologisch schadelijk, in strijd met vertrouwen of op enige manier aanstootgevend of obsceen is; elk aspect van de Service hacken; corrupte gegevens; ergernis veroorzaken bij andere gebruikers; inbreuk maken op de rechten van een ander; ongevraagd reclame- of promotiemateriaal verzenden, gewoonlijk "spam" genoemd; of proberen de prestaties of functionaliteit van computerfaciliteiten van of via deze website te beïnvloeden. Het overtreden van deze bepaling zou een misdrijf vormen en www.ivfbabble.com zal dergelijke inbreuken melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en uw identiteit aan hen bekendmaken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van deze website of bij het downloaden van materiaal dat erop is gepost, of op een website die hieraan is gekoppeld.

Intellectuele eigendom, software en inhoud

De intellectuele eigendomsrechten op alle software en inhoud (inclusief fotografische afbeeldingen) die op of via deze website aan u beschikbaar worden gesteld, blijven eigendom van www.ivfbabble.com of haar licentiegevers en worden beschermd door copyrightwetten en -verdragen overal ter wereld. Al dergelijke rechten zijn voorbehouden aan www.ivfbabble.com en zijn licentiegevers. U mag de geleverde inhoud uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik opslaan, afdrukken en weergeven. Het is u niet toegestaan ​​om de inhoud of kopieën van de inhoud die aan u wordt geleverd of die op deze website wordt weergegeven, in welke vorm dan ook te publiceren, manipuleren, verspreiden of anderszins te reproduceren, noch mag u dergelijke inhoud gebruiken in verband met een bedrijf of commerciële onderneming.

Verkoopvoorwaarden

Door een bestelling te plaatsen, biedt u aan om een ​​product te kopen onder de volgende voorwaarden. Alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en bevestiging van de bestelprijs.

Verzendtijden kunnen variëren afhankelijk van beschikbaarheid en onderhevig aan eventuele vertragingen als gevolg van postvertragingen of overmacht waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.

Om een ​​contract met www.ivfbabble.com te sluiten, moet u ouder zijn dan 18 jaar en in het bezit zijn van een geldige creditcard of betaalpas die is uitgegeven door een voor ons acceptabele bank. www.ivfbabble.com behoudt zich het recht voor om elk verzoek van u te weigeren. Als uw bestelling wordt geaccepteerd, informeren wij u per e-mail en bevestigen wij de identiteit van de partij waarmee u een contract heeft gesloten. Dit zal meestal zijn www.ivfbabble.com of kan in sommige gevallen een derde partij zijn. Wanneer een contract wordt gesloten met een derde, treedt www.ivfbabble.com niet op als agent of opdrachtgever en het contract wordt gesloten tussen u en die derde partij en is onderworpen aan de verkoopvoorwaarden die zij aan u leveren. Wanneer u een bestelling plaatst, verbindt u zich ertoe dat alle gegevens die u ons verstrekt waarheidsgetrouw en nauwkeurig zijn, dat u een geautoriseerde gebruiker bent van de creditcard of betaalpas die is gebruikt om uw bestelling te plaatsen en dat er voldoende middelen zijn om de kosten van de goederen te dekken. De kosten van buitenlandse producten en diensten kunnen fluctueren. Alle geadverteerde prijzen zijn onderhevig aan dergelijke wijzigingen.

(a) Ons contract

Wanneer u een bestelling plaatst, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling: deze e-mail is alleen een bevestiging en vormt geen acceptatie van uw bestelling. Er komt pas een contract tussen ons tot stand als we u per e-mail een bevestiging sturen dat de door u bestelde goederen naar u zijn verzonden. Alleen de goederen die worden vermeld in de bevestigingsmail die is verzonden op het moment van verzending, worden opgenomen in het gevormde contract.

(b) Prijzen en beschikbaarheid

Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat alle details, beschrijvingen en prijzen op deze website correct zijn, kunnen er fouten optreden. Als we een fout ontdekken in de prijs van de goederen die u hebt besteld, zullen wij u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden uw bestelling opnieuw te bevestigen tegen de juiste prijs of deze te annuleren. Als we geen contact met u kunnen opnemen, behandelen we de bestelling als geannuleerd. Als je annuleert en je hebt al voor de goederen betaald, ontvang je een volledige terugbetaling.

Bezorgkosten worden bovendien in rekening gebracht; dergelijke extra kosten worden waar van toepassing duidelijk weergegeven en opgenomen in de 'Totale kosten'.

(c) Betaling

Na ontvangst van uw bestelling voeren wij een standaard autorisatiecontrole op uw betaalkaart uit om er zeker van te zijn dat er voldoende geld is om de transactie uit te voeren. Uw kaart wordt gedebiteerd zodra de autorisatie is ontvangen. De gelden die u ontvangt bij het debiteren van uw kaart worden behandeld als een aanbetaling tegen de waarde van de goederen die u wilt kopen. Zodra de goederen zijn verzonden en u een bevestigingsmail hebt ontvangen, worden de als borg betaalde bedragen gebruikt als vergoeding voor de waarde van de gekochte goederen zoals vermeld in de bevestigingsmail.

(d) Annulering van abonnement
U moet een e-mail opzeggen via e-mail om u uit te schrijven.

Disclaimer van aansprakelijkheid

Het materiaal dat op deze website wordt weergegeven, wordt geleverd zonder enige garantie, voorwaarden of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, voor zover toegestaan ​​door de wet www.ivfbabble.com en haar leveranciers, sluiten inhoudleveranciers en adverteerders hierbij uitdrukkelijk alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden uit die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, het gemeen recht of de wet van billijkheid en is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige directe, indirecte, speciale, gevolg-, punitieve of incidentele schade, of schade voor verlies van gebruik, winst, gegevens of andere immateriële activa, schade aan goodwill of reputatie, of de kosten van aanschaf van vervangende goederen en diensten, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik, het onvermogen om te gebruiken, de prestaties of het falen van deze Website of de Gelinkte Sites en alle daarop gepubliceerde materialen, ongeacht of dergelijke schade te voorzien was of zich zou voordoen in contract, onrechtmatige daad, billijkheid, restitutie, bij wet, op basis van common law of anderszins. Dit heeft geen invloed op de aansprakelijkheid van www.ivfbabble.com voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, frauduleuze weergave, onjuiste weergave van een fundamentele kwestie of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

Linken naar deze website

U mag linken naar onze startpagina, op voorwaarde dat u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en onze reputatie niet schaadt of er geen voordeel uit haalt, maar u mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie suggereert , goedkeuring of goedkeuring van onze kant wanneer er geen bestaat. U mag geen link maken van een website die geen eigendom is van u. Deze website mag niet op een andere site worden ingelijst en u mag ook geen link naar een ander deel van deze website maken dan de startpagina. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving koppelingsrechten in te trekken.

Disclaimer met betrekking tot eigendom van handelsmerken, afbeeldingen van persoonlijkheden en auteursrechten van derden

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle personen (inclusief hun namen en afbeeldingen), handelsmerken en inhoud van derden, diensten en / of locaties op deze website op geen enkele manier verbonden, gelinkt of gelieerd aan www.ivfbabble.com en u mag niet vertrouwen op het bestaan ​​van een dergelijke verbinding of aansluiting. Alle handelsmerken / namen op deze website zijn eigendom van de respectieve handelsmerkeigenaren. Waar naar een handelsmerk of merknaam wordt verwezen, wordt deze alleen gebruikt om de producten en diensten te beschrijven of te identificeren en is op geen enkele manier een bewering dat dergelijke producten of diensten worden onderschreven door of verbonden met www.ivfbabble.com.

Vergoeding

U stemt ermee in om www.ivfbabble.com, haar directeuren, functionarissen, werknemers, consultants, agenten en gelieerde partijen te vrijwaren, verdedigen en onschadelijk te maken voor alle claims, aansprakelijkheid, schade en / of kosten van derden (inclusief, maar niet beperkt) juridische kosten) die voortvloeien uit uw gebruik van deze website of uw schending van de servicevoorwaarden.

Variatie

www.ivfbabble.com heeft het recht om naar eigen goeddunken op elk moment en zonder kennisgeving de Services en / of een pagina van deze Website te wijzigen, verwijderen of variëren.

Invaliditeit

Als een deel van de Servicevoorwaarden niet-afdwingbaar is (inclusief een bepaling waarin we onze aansprakelijkheid jegens u uitsluiten), wordt de afdwingbaarheid van een ander deel van de Servicevoorwaarden niet beïnvloed door alle andere clausules die volledig van kracht blijven. Voor zover mogelijk, indien een clausule / subclausule of een deel van een clausule / subclausule kan worden gescheiden om het resterende deel geldig te maken, moet de clausule dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd. Als alternatief gaat u ermee akkoord dat de clausule zal worden gecorrigeerd en geïnterpreteerd op een manier die nauw lijkt op de oorspronkelijke betekenis van de clausule / subclausule zoals wettelijk is toegestaan.

Klachten

We hanteren een klachtenbehandelingsprocedure die we zullen gebruiken om te proberen geschillen op te lossen wanneer deze zich voor het eerst voordoen, laat het ons weten als u klachten of opmerkingen heeft.

Verklaring van afstand

Als u deze voorwaarden schendt en we geen actie ondernemen, hebben we nog steeds het recht om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in elke andere situatie waarin u deze voorwaarden schendt.

Volledige overeenkomst

De bovenstaande Servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle voorgaande en gelijktijdige overeenkomsten tussen u en www.ivfbabble.com. Een verklaring van afstand van enige bepaling van de Servicevoorwaarden is alleen van kracht indien deze schriftelijk is ondertekend en is ondertekend door een directeur van www.ivfbabble.com.